Reklamační centrum

Potřebujete něco reklamovat?

V případě, že potřebujete něco reklamovat a nenašli jste řešení v návodech, prosím vyplňte reklamační list.

Zobrazíte rozkliknutím na jednotlivé sekce

 1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Objednatele při uplatňování práv z vad poskytnutých služeb ve smyslu uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb , která byla uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem prostřednictvím internetového obchodu www.flowy.cz .
 2. Poskytovatelem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí:

Obchodní jméno: Flowy , as

Sí dlo: Textilní 2237/1 , 040 12 Košice – městská část Nad jezerem,

Slovenská republika

IČ O: 53 027 264

DIČ : 2121237151

IČ DPH: SK2121237151

Zá pis: obchodní rejstřík Okresního soudu Koš ice I,

oddíl: Sro, vložka čí slo: 1741/V

(dále také jako „Poskytovatel“)

 1. Kontaktní údaje Poskytovatele:

Email: info@flowy.digital

Telefonní číslo : +420 210 012 586

 1. Poskytovatel je majitelem aplikace určené pro podnikatele, s názvem FLOWY, jejímž účelem je zajištění chodu maloobchodní prodejny prostřednictvím více funkcionalit, které aplikace nabízí (dále také jako „Aplikace FLOWY “ ) . Jednotliv é funkcionality, které nabízí aplikace FLOWY a které si Objednatel může objednat, jakož i jejich bližší charakteristika a cena, jsou uvedeny v internetovém obchodě Poskytovatele specifikovaném v bodě 5 tohoto článku.
 2. Poskytovatel je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod a poskytuje aplikace FLOWY as tím související služby na domě s názvem www.flowy.cz (dále také „Internetová stránka “ nebo „Internetový obchod “ ).
 3. Poskytovatelem služeb nabízených prostřednictvím internetové stránky je Poskytovatel.
 4. Objednatelem je každá osoba, která má zájem o aplikaci FLOWY a další služby nabízené Poskytovatelem a která vyplnila objednávku služeb v Internetovém obchodě a uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb .
 5. Objednatel em může být výlučně podnikatel (fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba). Jiná osoba než Podnikatel není, s ohledem na obsah Smlouvy o poskytnutí služeb , oprávněna uzavřít s Poskytovatelem smlouvu podle VOP.
 6. Službami se rozumí služby , které Poskytovatel nabízí prostřednictvím Internetového obchodu a má zveřejněné v nabídce v Internetovém obchodu – jde o poskytnutí Aplikace Flowy v rozsahu zvoleném Objednatelem, za podmínek stanovených dohodou smluvních stran na VOP.
 7. Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytnutí služeb – jde o smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele, poskytnout Objednateli aplikaci FLOWY v Objednatelem určeném rozsahu a umožnit mu její využívání a závazek Objednatele, uhradit za využívání aplikace FLOWY, dohodnutou odměnu . 

 1. Tento Reklamační řád tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Poskytovatele.

 1. Poskytovatel je povinen poskytnout služby v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb tj. v požadovaném rozsahu, dohodnutým způsobem a v dohodnutém čase tak, jak bylo uvedeno v objednávce Objednatele .

Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci na:

 1. Rozsah, kvalitu, správnost a včasnost poskytnuté služby
 2. Správnost ceny za službu
 3. Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci doručením reklamace Poskytovateli, a to neprodleně poté, co zjistil nebo mohl zjistit vadu služby.
 4. Při reklamaci Objednatel uvede své identifikační a kontaktní údaje (obchodní jméno , sídlo, IČO , email, telefonní číslo ) a popíše v čem spočívá vada poskytnuté služby. Při reklamaci Objednatel také uvede, který z nároků odpovědnosti za vady uplatňuje.
 5. Poskytovatel o uplatněné reklamaci rozhodne nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na poskytnutí náhradní služby.
 6. O vyřízení reklamace ao způsobu jejího vyřízení je Poskytovatel povinen informovat Objednatele a to vhodnou a prokazatelnou formou / písemně nebo emailem/, a to nejpozději do 35 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 7. Za ukončení reklamačního řízení /reklamace/ se považuje její vyřízení. Pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení vrácením ceny za službu, vyplacením slevy z ceny za službu poskytnutím náhradní služby nebo její odůvodněné zamítnutí .

 1. Je-li dodáním služby s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může Objednatel:
 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradní služby a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat přiměřenou slevu z ceny za službu, nebo
 3. odstoupit od smlouvy.
 1. Volba mezi nároky uvedenými v bodě 1 tohoto článku náleží Objednavateli, jen oznámí-li ji Poskytovateli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže Objednatel měnit bez souhlasu Poskytovatele. Pokud Objednavatel nesdělí volbu svého nároku ve lhůtě uvedené tomto bodě, má nároky z vad jako při nepodstatném porušení smlouvy (bod 3 tohoto článku).
 2. Je-li dodáním služby s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může Objednatel požadovat buď dodání chybějícího služby a odstranění ostatních chyb služby, nebo slevu z ceny za službu.

 1. Na právní vztahy tímto Reklamačním řádem neupravené , se vztahují ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zá konn í kv platném znění.
 2. Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě Poskytovatel ad ně 1.7.2022
Top