Obchodní podmínky

internetového obchodu www.flowy.digital provozovaného společností Flowy, a.s.

Zobrazíte rozkliknutím na jednotlivé sekce

01-landings-da-services.png

 

 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále i “VOP“) se řídí právní vztahy mezi Poskytovatelem a každou osobou, která je objednatelem služeb, nabízených Poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu (Objednatelem).
 2. Poskytovatelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí:

Obchodní jméno: Flowy, as

Sí dlo: Textilní 2237/1 , 040 12 Košice – městská část Nad jezerem,

Slovenská republika

IČ O: 53 027 264

DIČ : 2121237151

IČ DPH: SK2121237151

Zá pis: obchodní rejstřík Okresního soudu Košice I,

oddíl: Sro, vložka číslo: 1741/V

(dále také jako „Poskytovatel“)

 1. Kontaktní údaje Poskytovatele:

Email: info@flowy.digital

Telefonní číslo : +420 210 012 586

 1. Poskytovatel je majitelem aplikace určené pro podnikatele, s názvem FLOWY, jejímž účelem je zajištění chodu maloobchodní prodejny prostřednictvím více funkcionalit, které aplikace nabízí (dále také jako „Aplikace FLOWY“). Jednotlivé funkcionality, které nabízí aplikace FLOWY a které si Objednatel může objednat, jakož i jejich bližší charakteristika a cena, jsou uvedeny v internetovém obchodě Poskytovatele specifikovaném v bodě 5 tohoto článku.
 2. Poskytovatel je současně provozovatelem elektronického systému jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod a poskytuje aplikace FLOWY as tím související služby na doméně s názvem www.flowy.cz (dále také „Internetová stránka“ nebo „Internetový obchod“).
 3. Poskytovatelem služeb nabízených prostřednictvím internetové stránky je Poskytovatel.
 4. Objednatelem je každá osoba, která má zájem o aplikaci FLOWY a další služby nabízené Poskytovatelem a která vyplnila objednávku služeb v Internetovém obchodě a uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb.
 5. Pro účely těchto VOP může být Objednatelem výlučně podnikatel (fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba). Jiná osoba než Podnikatel není, s ohledem na obsah Smlouvy o poskytnutí služeb, oprávněna uzavřít s Poskytovatelem smlouvu dle těchto VOP.
 6. Službami se rozumí služby, které Poskytovatel nabízí prostřednictvím Internetového obchodu a má zveřejněny v nabídce v Internetovém obchodě – jde o poskytnutí Aplikace Flowy v rozsahu zvoleném Objednatelem, za podmínek stanovených dohodou smluvních stran a těmito VOP.
 7. Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytnutí služeb – jde o smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele, poskytnout Objednateli aplikaci FLOWY v Objednatelem určeném rozsahu a umožnit mu její využívání a závazek Objednatele, uhradit za využívání aplikace FLOWY, dohodnutou odměnu. 

02-landings-da-services.png
 1. Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb ze strany Objednavatele, je objednávka služeb realizována prostřednictvím elektronického formuláře v Internetovém obchodě Poskytovatele. K akceptaci objednávky služeb ze strany Poskytovatele, a tedy k uzavření smlouvy, dochází na základě emailového potvrzení o akceptaci objednávky ze strany Poskytovatele, které bude zasláno Objednateli na emailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce služeb.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Smlouva může uplynutím času, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od ní.
 4. Od smlouvy lze odstoupit písemně nebo prostřednictvím emailu zaslaného druhé smluvní straně, a to v případech, kdy tak stanovují tyto VOP, smlouva nebo příslušné právní předpisy.
 5. Každá smluvní strana je oprávněna, z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, ukončit smlouvu výpovědí zaslanou druhé smluvní straně písemně nebo prostřednictvím emailu. V takovém případě zaniká smlouva uplynutím 3měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 6.  

03-landings-da-services.png
 1. Cena služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „cena za služby“ nebo „odměna“) je uvedena v Internetovém obchodě, a to samostatně pro každou službu a je platná v momentě vytvoření objednávky Objednatelem.
 2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu služeb, přičemž takové zvýšení je povinen oznámit Objednateli, který může do jednoho měsíce ode dne oznámení o zvýšení ceny za službu, odstoupit od smlouvy.
 3. V případě otázek týkajících se použití, spuštění nebo nainstalování aplikace, je Objednatel oprávněn kontaktovat technickou podporu Poskytovatele, a to buď emailem nebo telefonicky. Poskytovatel informuje Objednatele a Objednatel bere na vědomí, že telefonická technická podpora je zpoplatněna částkou 19 KČ bez DPH/minuta. Poskytovatel zároveň informuje Objednatele, že v odůvodněných případech se může Poskytovatel rozhodnout, že si za poskytnutí telefonické technické podpory nebude účtovat žádnou odměnu – uvedené rozhodnutí je výlučně na Poskytovateli, který toto své rozhodnutí nemusí nijak odůvodnit a Objednatel bere na vědomí, že nemá právní nárok na bezplatnou telefonickou technickou podporu.
 4. Technickou podporu lze kontaktovat v pracovních dnech v době od 08:00 do 16:00 , na následujících kontaktech:

Email: info@flowy.digital

Telefon n: . +420 210 012 586

 1. Základním platidlem je měna česká koruna .
 2. Cena za služby se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.
 3. Odesláním objednávky Objednatel uvedené ceny akceptuje.

04-landings-da-services.png
 1. Za služby nabízené Poskytovatelem se hradí odměna prostřednictvím platební karty Objednavatele, přičemž Poskytovatel je oprávněn k pravidelnému a automatickému strhávání odměny za nabízené služby z platební karty Objednavatele, s čím Objednavatel souhlasí.
 2. Odměna je splatná do 5-tého kalendářního dne měsíce, ve kterém budou poskytnuty služby ze strany Poskytovatele, přičemž první odměna, resp. její poměrná část je splatná do 5-tého kalendářního dne ode dne uzavření smlouvy.
 3. Za poskytnutí služby telefonické technické podpory se hradí cena za službu, na základě faktury vystavené Poskytovatelem, který je oprávněn vystavit fakturu kdykoli po poskytnutí služby (telefonické technické podpory).
 4. Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k úhradě ceny za služby řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn:
  1. Odstoupit od smlouvy, nebo
  2. Pozastavit poskytování služeb do doby dokud nebude uhrazena odměna, nebo
  3. Pozastavit poskytování některých služeb do doby dokud nebude uhrazena odměna.

05-landings-da-services.png
 1. Poskytovatel je na základě uzavřené smlouvy povinen poskytnout Objednavateli jím objednanou službu a umožnit mu používání aplikace FLOWY v objednaném rozsahu.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasnou odstávku služeb a aplikace FLOWY, za účelem aktualizace, údržby a oprav aplikace FLOWY a jednotlivých jejích částí a funkcionalit, a to kterýkoli den v době od 00:00 hodin. do 04:00 hodin. O odstávce služeb v rozsahu a za podmínek dle předchozí věty, není Poskytovatel povinen Objednatele předem informovat.
 3. Pokud by byla pro řádné poskytování služeb nebo pro údržbu, aktualizaci nebo opravu aplikace FLOWY ze strany Poskytovatele potřebná odstávka služeb a aplikace FLOWY, nad rozsah odstávky uvedené v bodě 2 tohoto článku, je Poskytovatel oprávněn k uskutečnění takové odstávky (bez nároků Objednatele), přičemž je povinen o tom informovat Objednatele nejméně jeden den předem (je-li to možné) a oznámit mu také předpokládanou délku odstávky.
 4. V případě neplánovaného výpadku služeb a aplikace FLOWY z jakéhokoli důvodu, je Poskytovatel povinen neprodleně (nejpozději do 1 hodiny od momentu oznámení uvedené skutečnosti Objednatelem) začít s řešením výpadku služeb a provést všechny úkony směřující k tomu, aby byly služby dostupné v celém rozsahu v co nejkratším možném čase.
 5. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost a dostupnost služeb z důvodů nezávislých na jeho vůli (např. vyšší moc, válka, válečný stav, výjimečný nebo nouzový stav, živelná pohroma nebo přírodní úkaz, hackerský útok apod.).
 6. Poskytovatel také neodpovídá za funkčnost a dostupnost služeb z jakéhokoli důvodu spočívajícího na straně Objednatele, a také z důvodů okolností vylučujících odpovědnost.
 7. Smluvní strany se dohodly, že pokud v důsledku porušení povinností Poskytovatele, vznikne Objednateli prokazatelná škoda, má Objednatel vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2násobku výše odměny Poskytovatele za službu, a to za období, po které trval protiprávní stav ze strany Poskytovatele . Smluvní strany se dohodly, že pokud výše škody vzniklé Objednateli nedosahuje 30% smluvní pokuty vypočtené podle tohoto bodu, snižuje se smluvní pokuta Poskytovatele o 50% z její výše určené podle první věty tohoto bodu.
 8. Poskytovatel není zodpovědný za obsah údajů, které Objednatel ukládá v aplikaci FLOWY.
 9. V případě, že bude aplikace FLOWY nebo její část nefunkční po dobu delší než 2 pracovní dny , je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. To neplatí, jde-li o nefunkčnost aplikace nebo její části z důvodů podle bodu 5 nebo 6 tohoto článku.

05-landings-da-services.png
 1. Objednatel je povinen za využívání služby zaplatit řádně a včas dohodnutou odměnu.
 2. Objednatel je oprávněn využívat aplikaci FLOWY výlučně v rozsahu a za podmínek dle uzavřené smlouvy a těchto VOP a v rozsahu udělené licence a není oprávněn umožnit její využití žádné třetí osobě.
 3. Objednatel je oprávněn využívat aplikaci FLOWY výlučně na provozech, které jsou předmětem Smlouvy s Poskytovatelem. Použití aplikace není omezeno maximálním počtem zařízení, ve kterých bude aplikace nainstalována a používána .
 4. Objednatel uzavřením smlouvy uděluje Poskytovateli bezúplatně souhlas ke sběru a využití dat, informací a údajů zadaných Objednatelem do aplikace FLOWY, a to v neanonymizované podobě, za účelem jejich využití Poskytovatelem s cílem zejména poskytnout dalším uživatelům aplikace FLOWY údaje o vývoji cen, o prodejnosti zboží a další informace týkající se zboží a služeb, jakož i jejich cen. Údaje může Poskytovatel využít také za účelem jejich zpřístupnění nebo prodeje třetím osobám, za účelem vylepšení aplikace FLOWY, nebo za jakýmkoli jiným účelem. Poskytovatel není oprávněn neanonymizované údaje poskytnout žádné třetí osobě – jakékoli údaje shromážděné od Objednatele, které budou použity Poskytovatelem a zpřístupněny v jakékoli formě třetím osobám, musí být anonymizovány tak, aby nebylo možné zjistit Objednatele, od kterého předmětné informace a data pocházejí.
 5. Poskytovatel informuje Objednavatele a Objednavatel bere na vědomí, že aplikace FLOWY je plně funkční pouze na podporovaných zařízeních, jejichž aktualizovaný seznam je k dispozici v Internetovém obchodě Poskytovatele, na následující adrese: www.flowy.digital/eshop Poskytovatel informuje Objednavatele a Objednavatel bere na vědomí , že Poskytovatel je oprávněn jednostranně kdykoli změnit rozsah a druh podporovaných zařízení umožňujících řádné a plnohodnotné používání aplikace FLOWY. V případě, že ze strany Poskytovatele dojde po uzavření smlouvy k zúžení podporovaných zařízení, je Objednatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, a to do jednoho měsíce ode dne zúžení seznamu podporovaných zařízení.
 6. V případě jakéhokoli porušení povinnosti dle tohoto bodu ze strany Objednatele, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.

05-landings-da-services.png
 1. Objednatel je povinen zachovávat o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména know-how Poskytovatele, o aplikaci FLOWY a jejích funkcionalitách, o způsobu fungování aplikace FLOWY a pod.

05-landings-da-services.png
 1. Uzavřením smlouvy uděluje Poskytovatel Objednateli licenci k použití aplikace FLOWY, a to v rozsahu, který je předmětem uzavřené smlouvy.
 2. Licence k použití aplikace FLOWY je platná po dobu platnosti uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené dle těchto VOP a zánikem smlouvy z jakéhokoli důvodu, zaniká v celém rozsahu i udělená licence.
 3. Licence se uděluje výlučně ve vztahu k provozům a místům, která jsou předmětem smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené podle těchto VOP.
 4. Licence podle těchto VOP se uděluje jako bezúplatná.
 5. Objednatel není oprávněn k žádným zásahům do aplikace, jakož ani jejím změnám a kopírování. Objednatel není oprávněn žádným způsobem zpřístupnit aplikaci třetím osobám ani umožnit její používání třetím osobám.
 6. V případě jakéhokoli porušení povinnosti dle tohoto bodu ze strany Objednatele, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.

05-landings-da-services.png
 1. Na právní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) se vztahují ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č.j. 185/2015 Sb. Autorský zákon.
 2. Právní vztahy založené smlouvou podle těchto VOP, jakož i tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, přičemž k projednávání sporů vyplývajících ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP, jakož i sporů vyplývajících z těchto VOP a ze souvisejících právních vztahů, mají pravomoc soudy České republiky.
 3. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád, který je zveřejněn v Internetovém obchodě Poskytovatele.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě Poskytovatele, dne 1.7.2022
Top